Jezus’ Gedaanteverandering op de Berg Tabor (30/7/2020)

Jezus’ Gedaanteverandering op de Berg Tabor
Feest gevierd op 6 augustus

gedaante01De gedaanteverandering van Jezus, ook wel transfiguratie genoemd, wordt beschreven door de evangelisten Matteus, Markus en Lucas.

Samen met de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus beklimt Christus een berg.

Jezus laat hier iets van zijn werkelijke goddelijke aard zien, door van gedaante te veranderen en gedeeltelijk het 'hemelse licht' door zijn gestalte te laten schijnen.

Met Jezus verschijnen ook Mozes en Elia die met de stralende Jezus praten.

De apostelen kunnen Jezus' gedaanteverandering amper aanzien en vallen verschrikt op de grond maar plotseling zijn de twee oudtestamentische profeten verdwenen en is alles weer als voorheen.

Jezus gebiedt de ontstelde apostelen aan niemand over de gebeurtenis te spreken tot na zijn verrijzenis uit de dood.Uit het heilig evangelie volgens Lucas, 09,28-36

gedaante02Ongeveer acht dagen na deze woorden nam Hij Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee en besteeg de berg om er te bidden.

Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit.

En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek; het waren Mozes en Elia die in heerlijkheid verschenen waren en spraken over zijn heengaan, dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken.

Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaarwakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen dezen van Hem heen wilden gaan, zei Petrus tot Jezus: 'Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.' Maar hij wist niet wat hij zei.

Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bewogen. Uit de wolk klonk een stem die sprak: 'Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem!' Terwijl de stem weerklonk, bevonden zij dat Jezus alleen was. Zij zwegen er over en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden.

Gebed

Heer van licht en leven.

Waar U verschijnt, wijkt de duisternis en ontstaat er nieuw leven.

En waar U uit het leven en uit de gedachten verbannen bent, wordt het donker en komt zinvol leven en samenleven in de knel.

Wil tegenwoordig zijn in ons biddend samenzijn, opdat wij daardoor iets van uw licht mogen ervaren en het mogen delen met elkaar.

Dat bidden wij U in Jezus' naam.

Amen.