Nieuws artikelen EMS

Regeling voor aangepaste uitvaarten...

LEIDRAAD EMS-PAROCHIES VOOR AANGEPASTE UITVAARTEN IN CORONAVIRUS-PERIODE


Versie dd. 28 maart 2020 (Afgestemd op de richtlijnen van de Nederlandse Bisschoppen , de uitvaartbranche en RIVM t/m 26 maart 2020 )

HOOFDPUNTEN:
De belangrijkste regels daarbij zijn:
Kerkelijke uitvaarten worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne,
waarbij verder geldt dat:

1. Een uitvaartdienst/begrafenis kan alleen in besloten kring en met niet meer dan 30 personen (exclusief ‘personeel’) plaats vinden;
2. Aanwezigen houden onderling een afstand van 1,5 meter en schudden elkaar niet de hand;
3. De uitvaartdiensten hebben de vorm van een woord- en gebedsdienst, zonder communie-uitreiking en met in principe alleen mechanische muziek (CD e.d.);
4. De voorbereidingen en afspraken vinden telefonisch en/of per email plaats;
5. Uit te nodigen personen alleen via persoonlijke uitnodigingen;
6. Openbare bekendmakingen (annonces)


VOLLEDIGE REGELING volgens de ‘Leidraad’

1. Toe te laten aantallen bezoekers
Voor de uitvaartplechtigheid mag het gezelschap niet groter zijn dan 29 personen;

2. Type dienst
a. In beginsel als een gebedsdienst met afscheidsceremonie en geen communie-uitreiking;
b. Alleen mechanische muziek via CD en dergelijke en/of met eigen solist(en): geen (eigen) koor van de parochie;

3. Bekendmakingen
De uit te nodigen personen persoonlijk aanschrijven met persoonlijke uitnodiging!
Openbare bekendmaking daarnaast mogelijk, maar met vermelding dat vanwege
coronavirus-omstandigheden de uitvaart in besloten kring plaats vindt of plaats heeft
gevonden, zonder vermelding van datum, tijd en plaats van de uitvaart.

4. Voorbereidingen
Alle voorbereidingen worden vooraf telefonisch of per mail gemaakt, persoonlijk
contact dient echter vermeden te worden;

5. Klokken luiden
a. De klokken kunnen worden geluid om een overlijden te melden;
b. Er worden geen klokken geluid voor aanvang van de dienst en ook niet na afloop;

6. Veiligheid
a. Bij de uitvaartdienst iedereen te verzoeken om elkaar geen handen te schudden en onderling een afstand
    in acht te nemen van min. 1,5 m tot elkaar. Daarvoor dienen de banken om en om te worden vrijgehouden.
b. Dit bij de ingang / voor het betreden van de kerk duidelijk zichtbaar en leesbaar op te hangen / kenbaar te
    maken, en dit te laten verzorgen door de uitvaartondernemer;

7. Collectes en offergang
a. Collectes vinden plaats bij de uitgang van de kerk, na de dienst bij het verlaten van de kerk, in een daar
    neer te zetten collecteschaal, of indien beschikbaar, met behulp van een daar op te stellen collectant.
    Bij inzet van collectant: denk aan zorgvuldig handen wassen.
b. De offergang (daarbij onderling afstand in acht nemen) kan plaats vinden tijdens de dienst, waarbij de
    kerkgangers dan zelf een bidprentje pakken en hun gave daar in een schaal deponeren;

8. Vervangende of aanvullende dienst op later moment
Een aparte speciale herdenkingsdienst:
In aanvulling op de uitvaartdienst in besloten kring wordt de mogelijkheid geboden van
een speciale herdenkingsdienst op later moment, (zodra/indien de coronavirus problemen voorbij zijn).
Die kan gecombineerd worden met de Zeswekendienst of een reguliere kerkdienst;
In dit geval zal dan in een aankondiging aangegeven dienen te worden dat er een speciale herdenkingsdienst
op een later moment zal volgen en dat datum en tijd later bekend gemaakt zullen worden zodra de omstandigheden
dat mogelijk maken.

9. Mogelijkheid tot alleen een eenvoudige afscheidsceremonie op het kerkhof
Indien familie/nabestaanden geen uitvaartdienst meer wensen vanwege alle beperkingen en omstandigheden etc.,
wordt de mogelijkheid geboden voor een eenvoudige afscheidsceremonie (zonder gebedsdienst dus) eveneens
in BESLOTEN KRING, gevolgd door de ter aarde bestelling.
Die afscheidsceremonie kan in de kerk of eventueel op het kerkhof plaats vinden.