Vieringen H.Mis Mechelen


Zaterdag 18.00 uur

Zondag 9.15 uur


Andere bijeenkomsten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting. ( i.v.m. corona vervalt deze gebedsavond vooralsnog t/m augustus )


Bestelformulier misintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u,  hier  downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.KERKBERICHT VOOR DE PAROCHIES EPEN, MECHELEN en SLENAKEN

Pinkstermaandag 1 juni om 10.00 uur in de kerk in EPEN,
een gezamenlijke Pinksterdienst ( zonder H.Communie-uitreiking)
voor de parochies van Epen, Mechelen en Slenaken.
Vanwege coronamaatregelen is voor toegang aanmelding vooraf strikt noodzakelijk!
Aanmelden kan op zaterdag 30 mei tussen 10.00 en 12.00 uur,
bij mw. Twanny Lardinois, tel. 043-4551467. Graag uw begrip hiervoor.


Parochies Epen, Mechelen en Slenaken

Verlate zegening van de palmtakken weekend 6 en 7 juni

Op Palmzondag vindt vanouds aan het begin van de H. Mis de zegening van palmtakken plaats.

Echter … het coronavirus spookt rond over de wereld met als gevolg een ‘intelligente lockdown’. Het openbare leven kwam stil te liggen en ook de kerken gingen ‘op slot’: geen Palmzondag, geen Pasen, geen Hemelvaart, geen Pinksteren.

Nu de regering de maatregelen enigszins versoepelt mogen ook de kerken weer open. Pastoor Van den Berg had belooft: bij de eerste gelegenheid gaan we palmtakjes zegenen.

Voor de parochies EMS gebeurt dit tijdens de H.H. Missen in het weekend van 6/7 juni a.s. De manden met gezegende palmtakjes worden na afloop in de hal van de kerk gezet zodat gelovigen die dat willen een palmtakje mee naar huis kunnen nemen.

Deze palmtakjes worden onder meer gebruikt om bij een kruisbeeld te steken, wijwater mee te sprenkelen bij een afscheid van een overledene en door boeren om op de hoek van hun akkers in de grond te steken om een goede oogst af te smeken.

Wilt u de H. Mis van de palmzegening bijwonen dan wel eerst aanmelden in de betreffende parochie!Versie 18 maart 2020

LEIDRAAD VOOR EMS-PAROCHIES VOOR UITVAARTEN IN CORONAVIRUS-PERIODE

(Afgestemd op de richtlijnen van de Nederlandse Bisschoppen , de uitvaartbranche en RIVM
t/m 18 maart 2020 )

1. Toe te laten aantallen bezoekers
    
Voor de uitvaartplechtigheid mag het gezelschap niet groter zijn dan 30 personen;

2. Type dienst
  
a. In beginsel als een gebedsdienst met afscheidsceremonie
       en geen communie-uitreiking;
   b. Alleen mechanische muziek via CD en dergelijke en/of met eigen solist(en):
         geen (eigen) koor van de parochie;

3. Bekendmakingen
  
De uit te nodigen personen persoonlijk aanschrijven met persoonlijke uitnodiging!
   Openbare bekendmaking daarnaast mogelijk, maar met vermelding dat vanwege
   coronavirus-omstandigheden de uitvaart in besloten kring plaats vindt of plaats heeft
   gevonden, zonder vermelding van datum, tijd en plaats van de uitvaart.

4. Voorbereidingen
  
Alle voorbereidingen worden vooraf telefonisch of per mail gemaakt, persoonlijk
   contact dient echter vermeden te worden;

5. Klokken luiden
  
a. De klokken kunnen worden geluid om een overlijden te melden;
   b. Er worden geen klokken geluid voor aanvang van de dienst en ook niet na afloop;

6. Veiligheid
  
a. Bij de uitvaartdienst iedereen te verzoeken om elkaar geen handen te schudden en
         onderling een afstand in acht te nemen van min. 1,5 m tot elkaar en daarbij banken om
         en om vrij te houden;
   b. Dit bij de ingang / voor het betreden van de kerk duidelijk zichtbaar en leesbaar op te
         hangen / kenbaar te maken, en dit te laten verzorgen door de uitvaartondernemer;

7. Collectes en offergang
    
a. Collectes vinden plaats bij de uitgang van de kerk, na de dienst bij het verlaten van de
       kerk, in een daar neer te zetten collecteschaal, of indien beschikbaar, met behulp van
         een daar op te stellen collectant.
         Bij inzet van collectant: denk aan zorgvuldig handen wassen.
     b. De offergang (daarbij onderling afstand in acht nemen) kan plaats vinden tijdens de
         dienst, waarbij de kerkgangers dan zelf een bidprentje pakken en hun gave daar in een
         schaal deponeren;

8. Vervangende of aanvullende dienst op later moment
  
Een aparte speciale herdenkingsdienst:
  
Ingeval van een uitvaartdienst in beperkte en besloten kring wordt de mogelijkheid
   geboden van een speciale herdenkingsdienst op later moment, (zodra/indien de
   coronavirusproblemen voorbij zijn).
     Die kan gecombineerd worden met de Zeswekendienst of een reguliere kerkdienst;
     In dit geval zal dan in een aankondiging aangegeven dienen te worden dat er
     een speciale herdenkingsdienst op een later moment zal volgen en dat datum en
     tijd later bekend gemaakt zullen worden zodra de omstandigheden dat mogelijk maken.

9. Mogelijkheid tot alleen een eenvoudige afscheidsceremonie op het kerkhof
    
Indien familie/nabestaanden geen uitvaartdienst meer wensen vanwege alle beperkingen
     en omstandigheden etc., wordt de mogelijkheid geboden voor een eenvoudige
     afscheidsceremonie (zonder gebedsdienst dus) in BESLOTEN KRING,
     gevolgd door de ter aarde bestelling.
     Die afscheidsceremonie kan in de kerk of eventueel op het kerkhof plaats vinden.


Orde van Dienst Uitvaartplechtigheid.

1. Intocht met overledene door het middenpad naar voren – Muziek.

   Vraag: begeleiden familieleden daarbij ?

2. Vooraan aangekomen staan zes kaarsen om de baar opgesteld.

    Vraag: steken (max.6) familieleden in stilte deze kaarsen aan ?

3. Welkom pastoor en Openingsgebed.

    Vraag: spreekt nog iemand ?

4. Eerste Lezing

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

5. Muziek.

6. Tweede Lezing pastoor.

7. Toespraak pastoor of Memoriam door iemand van de familie.

    Vraag: indien ik dit doe, kunt u mij dan een levensbeschrijving doorsturen, waaruit ik
    bouwstenen ontnemen kan ?

8. Voorbede.

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

9. Muziek.

10. Absoute: laatste gebeden met wierook en wijwater.

      Onze Vader – Wees Gegroet.

11. Ophangen van het Gedachteniskruisje.

      Vraag: wie wil dit doen ? Welke naam dient op het kruisje te komen staan ?

12. Dankwoord en Zegen.

13. Laatste Afscheid – Muziek.Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Met ingang van 1 januari 2019 is er een belangrijke wijziging in de openingsuren. Vanaf dan is het parochiekantoor in de ochtenduren alleen nog de 1e maandag van de maand geopend.

Samenvattend:

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

 • de 1e maandag van de maand van 11.00 uur – 12.00 uur
 • iedere maandagavond van 19.30 uur – 20.30 uur.
 • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
 • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
 •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
 • Persoonlijk bezoek aan parochiekantoor tijdens openingsuren;
 • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
 • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij
 • mevr. Jeanny Houtermans-Franssen, vice voorzitter, 043-455 2010
 • mevr. Marlie Koonen-Vincken, coördinator, 043-455 1773.

 

Vrede en Vrijheid, kostbare waarden

Wij vieren 75 jaar bevrijding, met name hier bij ons in Zuid-Limburg. Wij gedenken die ontelbaar velen, die met inzet van hun eigen leven voor deze vrijheid gevochten hebben. Ook danken wij voor de relatieve rust en vrede die, afgezien van enkele gruweldaden in met name Oost-Europa, al 75 jaar ons deel mag zijn.

En ik spreek nu wel over dit thema, maar eigenlijk zou ik hier mensen zoals mijn moeder het woord moeten geven, mensen die de verschrikkingen van de laatste Wereldoorlog nog van dichtbij hebben meegemaakt. Mijn moeder groeide op in Den Haag en heeft ons vaker verteld over het bombardement van het Bezuidenhout, de raketten en de schuilkelders en vooral over de angst, die constant haar schaduw wierp op het leven van alledag. En over de hongerwinter van ‘44, waarbij in het Westen, dat pas later bevrijd werd, naar schatting 20.000 mensen door honger en kou om het leven kwamen. Door deze en zo vele verhalen kan ik me enkel een vage voorstelling maken van dat onbeschrijfelijk leed van toen en weet ik, dat de vrede waarin wij nu mogen leven, beslist niet vanzelfsprekend is.

Wij hebben daarom alle reden om terug te kijken in dankbaarheid. En tegelijk is het even noodzakelijk om waakzaam te blijven voor de dag van morgen. Want zoals toen, zo ontvluchten ook nu, vandaag de dag, ontelbare Joodse medeburgers ons zogenaamd vreedzame Europa, omdat hun aanwezigheid door heel wat medelanders niet langer wordt geduld. Alleen al uit Frankrijk vertrekken ieder jaar zo’n 7000 joden het land, tendens stijgend. En op vele middelbare scholen, met name in de Randstad, wordt heel dat thema Jodenvervolging en holocaust, na amper 75 jaar, simpelweg verzwegen omdat sommige medelanders zeggen, dat dat niet waar is en dat er nooit een Jodenvervolging heeft plaatsgevonden en daar aanstoot aan nemen en zoveel trammelant maken, dat heel dat thema, omwille van de lieve vrede, maar in de doofpot verdwijnt.

Berucht is het voorbeeld van die Duitse jongeman, die heel die jodenhaat niet geloofde en uit proef met een Joods keppeltje in Berlijn over straat ging. Het heeft de krant gehaald, toen hij kort daarop in elkaar geslagen werd, maar politieke maatregelen bleven uit. En bij ons in Nederland mag je alleen maar hopen, dat de politiek haar ogen opent voor alle haatcampagnes op Salafistenscholen, waardoor de harten van zelfs kleine kinderen vergiftigd worden en die haat betreft ook ons.

Want ook christenen mogen best alert zijn. Zoals die Utrechtse priesterstudent, die net niet in elkaar werd geslagen omdat voorbijgangers te hulp snelden. En laatst vertelde een bevriend koppel uit Maastricht mij over hun dochtertje van zeven, dat in de communieles geleerd had, het kruisteken te maken. Toen zij dat, in al haar naïeve spontaniteit, in de klas liet zien, werd zij prompt door andere kinderen bedreigd en voor ‘ongelovige’ uitgescholden.

Laten wij daarom een les trekken uit het verleden. Want g-denken is goed, maar waakzaam blijven is beter. Vrede en vrijheid werden ons toevertrouwd, als een kostbaar geschenk. Laten wij ons deze kostbare waarden nooit ontnemen.

September 2019,

uw pastoor Rick van den Berg.

 


 Week 11:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 11/2020

ZATERDAG

07 maart.

18.00 uur

H. Mis als Zeswekendienst voor Tila Aussems-Lampret

Jaardienst ouders Franssen-Mulleneers (stichting)

Jaardienst Marcel Franssen (stichting)

Jaardienst Jac Vanhommerig (stichting)

Echtpaar Nicola en Bep Biermans-Nix

Sjeng Franssen

De 1e collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk.

 

ZONDAG

8 maart. 2e zondag van de vasten. Geen koor.

 

09.15 uur

H. Mis voor de zieken en hulpbehoevenden

De 1e collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk.

 

Maandag

9 maart. Gebedsdienst

19.00 uur

Rozenkransgebed en dagafsluiting in het Van der Looy- zaaltje.

ZATERDAG

14 maart

18.00 uur

Presentatiemis Communicanten.

H. Mis als jaardienst voor Jules Lenssen (stichting);

Overleden ouders Gulpen-Noppers;

Tom van Houtem.

  

ZONDAG

15 maart 3e zondag van de vasten. Gregoriaans

09.15 uur

H. Mis voor Jef Didden (offergang).

 

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op het parochiekantoor in Mechelen

de eerste maandag van de maand ‘s morgens van 11.00 - 12.00 uur en

elke maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


Week 12:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 12/2020

ZATERDAG

14 maart

18.00 uur

Presentatiemis Communicanten.

H. Mis als jaardienst voor Jules Lenssen (stichting);

Overleden ouders Gulpen-Noppers;

Tom van Houtem.

 

ZONDAG

15 maart 3e zondag van de vasten. Gregoriaans

 

09.15 uur

H. Mis voor Jef Didden (offergang).

 

Maandag

16 maart. Gebedsdienst

19.00 uur

Rozenkransgebed en dagafsluiting in het Van der Looy- zaaltje.

DONDERDAG

19 maart Hoogfeest H. Jozef

19.00 uur

H. Mis in de dagkapel voor Sjef Kohl (offergang ).

ZATERDAG

21 maart

15.00 uur

H. Doopsel Thibault Cransveld

18.00 uur

H. Mis opgeluisterd door Kerkelijk zangkoor.

Ger Schijen (offergang);

Jozef Deckers (offergang);

Tilly Deguelle-Cremers;

Voor alle parochievrijwilligers als dank;

 

ZONDAG

22 maart 4e zondag van de vasten

09.15 uur

H. Mis voor Hub Lemmens (offergang);

Ouders Lemmens-Wetzels (offergang);

Jaardienst Annie Tychon-Lemmens

 

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

Voor het opgeven van H. Missen kunt u terecht op het parochiekantoor in Mechelen

de eerste maandag van de maand ‘s morgens van 11.00 - 12.00 uur

en elke maandagavond van 19.30 - 20.30 uur.

In de hal van de kerk zijn formulieren aanwezig om H. Missen te bestellen.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.